Indian
Music

The seven musical notes are the real
seven wonders of the world.

Please click the watch on YouTube link for a description of the song

Oru neramenkilum

Saraseeruhanabha mudaram

Pahimam Sri Rajarajeshwari

Maithreem Bhajatha

Shankara

Utha Utha

Vatapi Ganapatim

Vaishnava Janato

Jwalatkoti

Sreeman Narayana

Hariye gathi

Nannu kanna thalli

Devi Khadgamala Stotram

Venkateshwara Suprabhatham

Sri Ramachandra kripalu bhajamana

Harivarasanam

Lalitha Sahasranamam

Vishnu Sahasranamam